Thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Hạch toán các khoản thuế bị truy thu, tiền phạt...


Khoản thuế bị truy thu; khoản tiền phạt vi phạm hành chính về thuế sẽ không được tính vào CP được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, cách hạch toán như sau: 

1/ Thuế GTGT bị truy thu thêm 

Nợ TK 811/ Có TK 33311 
Khi nộp ghi: 
Nợ TK 33311/Có TK 111/112 

2/ Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu bị truy thu thêm 

Nợ 811/Có 3333 
Khi nộp ghi: 
Nợ TK 3333/Có TK 111/112 

3/ Thuế GTGT hàng nhập khẩu truy thu thêm 

Nợ TK 811/Có TK 33312 
Khi nộp ghi: 
Nợ TK 33312/Có TK 111/112 

4/ Thuế TNDN bị truy thu thêm 

Nợ TK 8211/Có TK 3334 
Khi nộp ghi: 
Nợ TK 3334/Có TK 111/112 

5/ Thuế môn bài truy thu thêm 

Nợ TK 6425/Có TK 3338 
Khi nộp ghi: 
Nợ TK 3338/Có TK 111/112 

6/ Thuế tài nguyên bị truy thu thêm 

Nợ TK 811/Có TK 3336 
Khi nộp ghi: 
Nự TK 3336/Có TK 111/112 

7/ Thuế nhà đất bị truy thu thêm 
Nợ TK 811/Có TK 3337 
Khi nộp ghi: 
Nợ TK 3337/Có TK 111/112 

8/ Các khoản thuế khác bị truy thu thêm (nếu có) 

Nợ TK 811/Có TK 3338 
Khi nộp ghi: 
Nợ TK 3338/Có TK 111/112 
-------------------------------------------------- 

Đối với các khoản tiền phạt vi phạm hành chính về thuế: 

Nợ TK 811/Có TK 3339 
Khi nộp ghi: 
Nợ TK 3339/Có TK 111/112 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét